2017-2018 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI  2017-2018 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

İLAN TARİHİ: 06.03.2017

BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 10.04.2017

 

GENEL HÜKÜMLER:

 Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş[1] aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

o Araştırma enstitüsü

o Vakıf

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.

 

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

Faaliyetin süresi

2 ila 12 ay.

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir[2]:

 Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;

 İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi – EQF seviye 7); ve

 Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10.

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Uygun katılımcılar

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise,  öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.

Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme(arge) şirketinde veya bir firmanın arge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

 

Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından (Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar verilebilir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Ancak, Ulusal Ajans’tan alınacak hibe miktarının yeterli olması durumunda, öğrencilerin daha uzun süreli faaliyet dönemleri için hibe ödeme durumu yeniden değerlendirilebilecektir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Faaliyetlerin 2017/2018 akademik takvimi içinde gerçekleştirilmeleri zorunludur.

Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır.

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 • Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

 

 • Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 

  • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
  • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 • Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.
 • Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

(Toplam yüz puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına: +10 puan[3]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan*

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Üniversitemizce yapılan Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

 

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

*Erasmus öğrenci hareketliliklerinin herhangi birinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların her bir hareketliliği için toplam puanlarından 10’ar puan eksiltme yapılacaktır.

 

 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

 

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç bir  hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

 • Yukarıdaki maddelere ek olarak, bazı akademik birimlerimizce özel başvuru şartlarının talep edilmesine karar verilmiştir. Özel şartlar ilan ekinde belirtilmiştir.

(EK – 1)

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık


600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya


500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

 

 

Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

06.03.2017                            Erasmus Staj Hareketliliği İlanı

10.04.2017 (TSİ 17:30)      Öğrenciler için bağlı olunan akademik birimlere yapılacak başvurular için son tarih

Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanması takiben bir hafta içerisinde yapılacaktır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır.

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda, internet üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr) yapılarak, başvuru belgeleri son başvuru tarihine kadar öğrencilerin kendi akademik birimlerine (MYO/FAKÜLTE/ENSTİTÜ Erasmus Koordinatörlerine) teslim edilecektir. Tüm bilgi ve belgeler, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra, programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir. Birimlerce alınan başvurular, Koordinatörlüğümüze gönderilecektir.

Seçimler, 1 Haziran 2017 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Kontenjanlar, alınan başvurular doğrultusunda Koordinatörlük tarafından akademik birimler arasında aşağıda belirtilen tahmini kontenjan tablosuna göre gerçekleştirilecektir.   İlgili tabloda yer alan değerler, alınacak bütçe durumuna göre artış ya da azalış gösterebilir.

 

MYO/FAKÜLTE/ENST. TAHMİNİ KONTENJAN
BEYPAZARI MYO 2
BİYOTEKNOLOJİ ENST. 1
DEVLET KONSERVATUARI 1
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAK. 14
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 2
ECZACILIK FAK. 4
EĞİTİM BİL. ENST. 2
EĞİTİM BİL. FAK. 3
ELMADAĞ MYO 2
FEN BİL. ENST. 6
FEN FAKÜLTESİ 4
GAMA MYO 1
HAYMANA MYO 1
HUKUK FAKÜLTESİ 9
ADALET MYO 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 7
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 3
KALECİK MYO 2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10
NALLIHAN MYO 1
NÜKLEER BİL. ENST. 1
SAĞLIK BİL. ENST. 3
SAĞLIK BİL. FAKÜLTESİ 6
SAĞLIK HİZ. MYO 2
SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ 8
SOSYAL BİL. ENST. 10
SPOR BİL. FAKÜLTESİ 2
TIP FAKÜLTESİ 6
TÜRK İNKILAP TAR. ENST. 1
VETERİNER FAKÜLTESİ 3
ZİRAAT FAKÜLTESİ 5
   
TOPLAM 123

Değerlendirmeler, her bir akademik birim için (fakülte / enstitü / yüksekokul) tahsis edilen tahmini kontenjanlar çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim ölçütlerine göre yapılacaktır. Ayrıca, sunulan davet mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

2017-2018 dönemi için Ulusal Ajans Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilecek Erasmus bütçesi henüz belli olmadığından, kontenjanlar tahmini olarak belirlenmiştir ve tüm seçilenler aday statüsünde olacaktır. Bütçenin kesinleşmesini takiben, mevcut kaynakların tüm adayların faaliyete katılmalarına yetmemesi durumunda, Koordinatörlük bazı adayların faaliyete katılmamasına (kontenjanların azaltılmasına) dahi karar verebilir. Faaliyetin başlayacağı dönemde, ilgili hareketlilik yılının hibesinin Koordinatörlüğümüze ulaşmaması durumunda, hibeli olarak seçilen katılımcıların hibesi, faaliyet başlangıcından ileri bir tarihte ödenebilir.

Yapılacak değerlendirme sonunda, adları yedek listede yer alan adaylar, Programın tüm koşulları geçerli olmak üzere “hibesiz” olarak faaliyete katılabilirler.

Ön lisans, lisans ve lisansüstüne ayrılan kontenjanlardan kullanılamayanların kalması halinde, boş kontenjanların diğer birimlere dağıtılıp dağıtılmayacağına, alınacak bütçeye bağlı olarak Koordinatörlüğümüz ayrıca karar verecektir. Öğrenim seviyeleri arasında (ön lisanstan lisansa, lisanstan lisansüstüne gibi) kontenjan aktarımı yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 

 • Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu çıktısı
 • Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
 • Not Dökümü
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi*

* 2017-2018 Staj Hareketlilikleri için yapılacak başvurularda, 18.02.2017 tarihinde düzenlenen merkezi sınavın yanında, Ankara Üniversitesi TÖMER ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar kabul edilecektir. Uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

Bu ilanda belirtilmeyen tüm diğer hususlarda, ilgili dönemin Erasmus Uygulama El Kitabı ilkeleri geçerlidir. 

ÖZEL ŞARTLAR

 • Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri, bu hareketten sınav tarihleri dışındaki tarihler olması koşuluyla en az 2 en çok 3 ay yararlanabilirler. 3 aydan uzun süreli staj hareketliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 4. Sınıfta ilgili harekete başvurmaları koşuluyla mezun durumda olmaları gerekmektedir.
 • İletişim Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • DTCF Dilbilim Bölümü için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.
 • Fen Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Spor Bilimleri Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.

 

(Toplam yüz puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +15 puan[3] uygulanacaktır.

[1] Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

[2] Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

Tıp gibi bir dönemlik eğitim programlarında, öğrenciler 24 aya kadar hareketli olabilirler. 

[3] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından yararlandırılır.