2018 PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ “HİBESİZ” STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

 ERASMUS + PROGRAMI

2018 PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ “HİBESİZ” STAJ HAREKETLİLİĞİ

İLANI

 

İLAN TARİHİ: 02.08.2018 – 07.09.2018

BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 07.09.2018

 

GENEL HÜKÜMLER:

 Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş8 aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

o Araştırma enstitüsü

o Vakıf

o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi

2 ila 12 ay.

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir 9:

 Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;

 İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi – EQF seviye 7); ve

 Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10.

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Uygun katılımcılar

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci , üçüncü kademe de  dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.. Eğitim için hareketlilik söz konusu ise,  öğrenciler yükseköğretimlerinin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır. Stajlar için bu şart geçerli değildir.

Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bu ilan kapsamında seçilen öğrencilere, Üniversitemize tahsis edilen Erasmus bütçesinden hibe verilemeyecektir.

Bununla birlikte, 2018 Proje Dönemi Hibesiz Staj İlanı çerçevesinde seçilen öğrencilerin Koordinatörlüğümüzün bütçe olanağındaki artış ihtimaline bağlı olarak hibelendirilmeleri söz konusu olduğunda, seçimler aşağıdaki maddedeki kriterlere göre yapılacaktır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

YTB Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). Ayrıca Koordinatörlüğümüze başvurarak yapılacak yazılı bilgilendirmeyi imzalamalıdırlar.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır.  

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 

 • Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

 

 • Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
  • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
  • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

 

 • Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.
 • Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

Koordinatörlüğümüz, 2018 Proje Dönemi Hibesiz Staj İlanı çerçevesinde hibesiz olarak seçilen öğrencilerin, Koordinatörlüğümüzün bütçe olanağındaki artış ihtimaline bağlı olarak hibelendirilmelerine karar verebilir. Bu durum söz konusu olduğunda, öğrencilerimize gerekli duyuru yapılacaktır.

 

 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınır. en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez,. Staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

Erasmus Staj hareketliliğinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

 

Şehit ve gazi yakını öğrencilere (belgelemeleri durumunda) +15 puan

            Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

            Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 

Üniversitemizin düzenlediği/düzenleyeceği yabancı dil sınavına başvurduğu halde mazeretsiz katılmayan öğrencilerden -5 puan düşülecektir.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda tüm faaliyet geçersiz sayılır

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre hareketlilik dahilinde kabul edilebilir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

02.08.2018                  Erasmus Staj Hareketliliği İlanı

07.09.2018                  Öğrenciler için online başvuru ve bağlı olunan akademik birimlere belge teslim etmek için son tarih (Mesai saati bitimine kadar)

07.09.2018 – 17.09.2018  İtiraz ve Vazgeçme haftası  (Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz/vazgeçme haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır.

 

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda, internet üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr) yapılarak, başvuru belgeleri öğrencilerin kendi akademik birimlerine teslim edilecektir. Davet mektuplarının bir kopyası, sistemdeki “dosyalar” bölümüne yüklenecektir. Tüm bilgi ve belgeler, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra, programa seçilen adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

Seçimler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır.   

Akademik birimlerce alınan başvurular değerlendirildikten sonra, seçilen yararlanıcı adayları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir.

Değerlendirmeler, başvurularda sunulan davet mektupları ve iş planlarına göre yapılacak ve programa seçilen adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 

 • Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak bir nüsha başvuru formu çıktısı
 • Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. (Sisteme de yüklenecektir)
 • Kısa özgeçmiş
 • Not Dökümü
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

 

* 2018 Staj Hareketlilikleri için yapılacak başvurularda, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanında, KPDS/YDS (son 5 yıl),  alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar ÖSYM yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir. Uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir. TÖMER seviye tespit sınavlarından alınan puanlar, aşağıdaki ADYÇ (CEFR) eşdeğerlik tablosuna göre çevrilerek ortalamaya dahil edilecektir.

C2 – 100

C1 – 95

B2 – 75

B1 – 60

A2 – 45

A1 – 30

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ İÇİN EK HİBE KULLANIMI

Erasmus + Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. (Talebi Koordinatörlük yapacaktır) Başvuru formuna, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.

 

Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez

ÖZEL ŞARTLAR (EK-1)

 • Geçmiş yıllarda Erasmus merkezi yabancı dil sınavına girdiği halde herhangi bir başvurusu olmayan öğrencilerde 5 puan eksiltilecektir.
 • Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri, bu hareketten sınav tarihleri dışındaki tarihler olması koşuluyla en az 2 en çok 3 ay yararlanabilirler. 3 aydan uzun süreli staj hareketliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 4. Sınıfta ilgili harekete başvurmaları koşuluyla mezun durumda olmaları gerekmektedir.
 • İletişim Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • DTCF Dilbilim Bölümü için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • DTCF Antropoloji Bölümü için asgari yabancı dil puanı 55 olmalıdır.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.
 • Fen Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Spor Bilimleri Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.
 • Veteriner Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Burada yazılı olmayan tüm hususlarda, Ulusal Ajans Başkanlığınca yayımlanan Erasmus Uygulama El Kitabı hükümleri esas alınır.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ