ERASMUS + 2014-2015 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

Erasmus + Programı kapsamında 2014-2015 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır. Söz konusu ilan 1 Haziran 2014 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.

 Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2014-2015 döneminde geçerli olacak kontenjanlara, “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden erişilebilir.

DİKKAT! Sadece bu seneye özgü olarak, anlaşma güncelleme çalışmaları ilanın yayımlandığı tarihten, başvuru son tarihine kadar (07/03/2014) sürecektir. Bu nedenle, geçmiş yıllarda sistemde bulunan ancak şu an geçerliliğini yitirmiş kontenjanlar olabileceği gibi, yeni eklenen ve eklenecek kontenjanlar da olabilecektir. Bu nedenle, yararlanıcı adayların kontenjan güncellemelerini takip etmeleri ve başvurularını tamamlamadan önce son başvuru tarihine kadar seçimlerini tekrar tekrar gözden geçirmeleri önem arz etmektedir. Aksi halde yeni eklenecek anlaşmalara başvuru yapamayacaklardır.

DİKKAT! Erasmus + döneminde kurumlararası anlaşmalar yeni bir biçim kazanmıştır. İmzalanan anlaşmalarda, karşılıklı kontenjanların yanında en önemli unsurların başında “Dil Yeterlilikleri” gelmektedir. Yararlanıcı adayları, üniversite seçimlerini yapaken gitmeyi planladıkları üniversitedeki öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari yeterlilik seviyelerine son derece dikkat etmelidirler. Ayrıca, not sistemi, vize koşulları, sosyal güvenlik ve konaklama gibi bilgiler de anlaşma ayrıntılarına eklenmiştir. Tüm bu bilgilere, anlaşmalar listesindeki “Anlaşma Detayları” sekmesinden erişilebilmektedir. Bu hususların tercih aşamasından önce incelenmesi, sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.

2014-2015 Erasmus+ Uygulama El Kitabı henüz yayınlanmadığından, öğrenim hareketliliği ile ilgili uygulama esaslarında oluşabilecek değişiklikler erasmus.ankara.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 İLAN TARİHİ: 12/02/2014

SON BAŞVURU TARİHİ: 07/03/2014

 

 BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı)

2-      Kısa özgeçmiş

3-      Not Dökümü (Transkript)

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (15/02/2014 tarihindeki TÖMER sınavına girenler için sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir) *

 * Koordinatörlüğümüzce düzenlenen Merkezi Yabancı Dil Sınavı, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe dillerinden 15/02/2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2014-2015 Öğrenim Hareketlilikleri için yapılacak başvurularda düzenlenen merkezi sınavın yanında, 19/01/2013 tarihinde gerçekleştirilen merkezi sınav, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile son beş yıl içerisinde YDS-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS veya ÜDS)’den alınmış olan puanlar aynen geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, uluslararası geçerliliği ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir. Kabul edilen diğer uluslararası sınavların dönüştürme işlemleri, ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan eşdeğerlik tablosu esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Yabanci Dil Sinavlari Esdegerlikleri 14 02 2014

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir)

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması

İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 2014/2015 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : % 50

Dil seviyesi : % 50

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

HİBELER:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

1 – 3 gün arası 4–10 gün arası 11–17 gün arası 18–24 gün arası 25 gün ve fazlası
Hibe verilmez ¼ aylık hibe ½ aylık hibe ¾ aylık hibe Tam aylık hibe

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

12/02/2014        Erasmus Öğrenim Hareketliliği Ek İlanı İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

07/03/2014        İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için son tarih (TSİ 17:00:00′ a kadar)

14/03/2014        Akademik birimlerce alınan başvuruların, başvuru evrakıyla birlikte  Koordinatörlüğe gönderilmesi için son tarih.

21/03/2014        Sonuçların ilanı

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten gerçekleştirildikten sonra belge teslimleri öğrencilerin kendi akademik birimlerine yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir

 BAŞVURU YOL HARİTASI