DİKKAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx) duyurusunun 4. Maddesinde, ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programlarının durdurulduğu belirtildiğinden,  Yaşanmakta olan virüs salgını nedeniyle, bu ilan kapsamında alınan başvurular, ikinci bir duyuruya kadar askıya alınacaktır. Başvuruya engel bulunmamakla birlikte öğrencilerimizin başvuru tarihlerini planlarken bu hususlara dikkat etmeleri önemle rica olur.

ERASMUS + PROGRAMI

2020-2021 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

 İLANI

                    

İLAN TARİHİ: 05.03.2020

 SON BAŞVURU TARİHİ: 17.04.2020

 
2020/2021 Staj ilanı içerisinde ortağı olduğumuz/olacağımız konsorsiyumlar için de seçimler yapılacaktır. Kontenjanlar alınan geçerli başvuruların birimler arasında bütçe ve Erasmus Uygulama El Kitabı’ndaki önceliklere göre dağılımıyla belirlenecektir.
  
GENEL HÜKÜMLER:
 Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar
Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
Ev sahibi kurum/kuruluş[1] aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
 
 ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
o Araştırma enstitüsü
o Vakıf
o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar  olabilir.
 
Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.
 
(Toplam yüz puan üzerinden)
Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +15 puan[2] uygulanacaktır
 
Faaliyetin süresi
 
2 ila 12 ay.
Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir[3]:
 Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;
 İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi – EQF seviye 7); ve
 Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10.
 
Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.
 
Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)
 
Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.
 
Uygun katılımcılar
 
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar stajlara katılabilmeleri için mezun olmadan önce staj ilanına başvurmuş olmalıdırlar. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.
 
YTB Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine
YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). Ayrıca Koordinatörlüğümüze başvurarak yapılacak yazılı bilgilendirmeyi imzalamalıdırlar.
 
Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır.
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka
bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
 
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
 
Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme(arge) şirketinde veya bir firmanın arge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 
Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından (Learning Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar verilebilir.
 Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. (2 aydan kısa süren faaliyet –mücbir durumlar hariç- kesinlikle kabul edilmeyecektir. Örnek uygun asgari faaliyet süresi: 1 Kasım 2019 – 31 Aralık 2019 ya da 5 Şubat 2020 – 4 Nisan 2020. Faaliyet, ayın ilk günü başlıyorsa, en erken takip eden ayın son günü sona ermelidir. 60 gün her zaman 2 ay anlamına gelmemektedir.)  Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi, AB Ofisi’nin belirleyeceği bir süre ile sınırlandırılabilir.. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
 
2020 proje dönemi hibesinin Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılacağı tarih henüz bilinemediğinden ve buna bağlı olarak yararlanıcıların faaliyete başladığı tarihte (Özellikle  Haziran 2020 – Ekim 2020 arası dönem) hibelerin henüz Üniversitemize aktarılmamış olması ihtimali bulunduğundan öğrencilerimizin hibe almaksızın faaliyete başlama ihtimalini göz önüne almaları önemle hatırlatılır.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 
 
Öğrenci staj hareketliliği faaliyetlerinin 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Faaliyetlerin 2020/2021 akademik takvimi içinde gerçekleştirilmeleri zorunludur.
 
 
Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır.
 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.
 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak
 • Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
  • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
  • Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 • Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
 • Lisans üstü (y.lisans, doktora) olup, henüz transkript notu oluşmamış öğrencilerimizin, mutlak suretle başvuru yaparken bir önceki akademik kademedeki transkriptini dosyalar kısmına yüklemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup transkript yüklemeyen öğrencilerimizin başvruları geçersiz sayılacaktır.

 

 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2020/2021 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 
Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil seviyesi : % 50
 
Erasmus öğrenci hareketliliklerinin herhangi birinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların her bir hareketliliği için toplam puanlarından 10’ar puan eksiltme yapılacaktır.
 

 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

 

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç bir  hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

 
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 

 • Yukarıdaki maddelere ek olarak, bazı akademik birimlerimizce özel başvuru şartlarının talep edilmesine karar verilmiştir. Özel şartlar ilan ekinde belirtilmiştir.

(EK – 1)

 
 
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri  
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan
300 400

 
Ödemeler %80 ve %20 olmak üzere iki taksitte yapılır.
  
BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ
 05.03.2020                  Erasmus Staj Hareketliliği 1. İlanı
17.04.2020                 Öğrenciler için online başvuru sistemine gerekli belgeleri (online başvuru çıktısı, davet mektubu, europass cv ve gerekli olması durumunda dil belgesi) yüklemek için ve başvuruların tamamlanması için son tarih.
 
İTİRAZ HAFTASI: Taslak sonuçların açıklanmasını takip eden 1 hafta içinde.
 
Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanması takiben bir hafta içerisinde yapılacaktır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır.
 Seçimler, 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsamaktadır.
Değerlendirmeler, her bir akademik birim için (fakülte / enstitü / yüksekokul) tahsis edilen tahmini kontenjanlar çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim ölçütlerine göre yapılacaktır. Ayrıca, sunulan davet mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.
Yapılacak değerlendirme sonunda, adları yedek listede yer alan adaylar, Programın tüm koşulları geçerli olmak üzere “hibesiz” olarak faaliyete katılabilirler.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, öncelikle app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  BAŞVURULAR TAMAMLANDIKTAN SONRA GÜNCELLEME YAPILMAYACAKTIR 
Adayların, not ortalamaları başvuru dönemi sonunda, Koordinatörlüğümüzce öğrenci işleri bilgi sisteminden edinilerek yüklenecektir. Bu nedenle, adaylarca not ortalaması girişi yapılmayabilir.
Adaylar, davet mektuplarını, staj ilanının son gününe kadar  “dosyalar” bölümüne yüklemelidirler.
 
AB Ofisi tarafından TÖMER aracılığı ile yaptırılan yabancı dil sınavına giren adayların da puanları Koordinatörlüğümüzce yüklenecektir. Adayların giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır.
 
TÖMER Erasmus Dİl Sınavının haricinde bir puan türü kullanacak adaylar, sistemde bu seçeneği işaretlemeli, puanlarını girmeli ve sınav sonuç belgesini “dosyalar” bölümüne yüklemelidir.
Geçerli sayılan dil belgelerinin, 5 yıl geçerlilik süreleri vardır.
 
İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır.
Eksik işlem yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 
17.04.2020 TARİHİNE KADAR YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
 
Başvuru dönemi bitmeden, adaylar aşağıdaki belgeleri app.erasmus.ankara.edu.tr  portalının, “dosyalar” bölümüne yüklemelidir.
 
1-      Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu (app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı, adayın kendisi tarafından imzalandıktan sonra taranıp, sisteme yüklenecektir. )
2-      Türkçe veya İngilizce Europass CV formatında özgeçmiş
3-      Davet Mektubu
4-      Toplu yapılan TÖMER Erasmus Dil Sınavı haricinde dil belgesi olanlar.
 
NOT: TÖMER’den alınacak bireysel dil sınavı sonuçları aşağıdaki tabloya göre dönüştürülecektir.
C2 – 100
C1 – 90
B2 – 75
B1 – 60
A2 – 45
A1 – 30
 
 
EK – 1
 
ÖZEL ŞARTLAR
 

 • Geçmiş yıllarda Erasmus merkezi yabancı dil sınavına girdiği halde herhangi bir başvurusu olmayan öğrencilerde 5 puan eksiltilecektir.

 

 • Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri, bu hareketten sınav tarihleri dışındaki tarihler olması koşuluyla en az 2 en çok 3 ay yararlanabilirler. 3 aydan uzun süreli staj hareketliliğinden yararlanmak isteyenlerin, 4. Sınıfta ilgili harekete başvurmaları koşuluyla mezun durumda olmaları gerekmektedir.

 
 

 • İletişim Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Hukuk Fakültesi için asgari yabancı dil puanı en az 50 olmalıdır.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 60 olmalıdır.
 • Fen Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Veteriner Fakültesi için asgari yabancı dil puanı 50 olmalıdır.
 • Spor Bilimleri Fakültesi için asgari dil puanı 50 olmalıdır.

 

 • Faaliyete hibeli olarak seçildiği halde mücbir bir sebep olmaksızın hareketliliğe katılmayan adayların sonraki başvurularında 10 puan eksiltilecektir.

 
(Toplam yüz puan üzerinden)
Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +15 puan[4] uygulanacaktır.
 
 
 
[1] Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:
– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);
– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)
 
[2] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından yararlandırılır.
[3] Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.
Tıp gibi bir dönemlik eğitim programlarında, öğrenciler 24 aya kadar hareketli olabilirler. 
 
[4] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından yararlandırılır.